قطار کارخانه‌های خلع ید شده در ریل وارونه / هفت‌تپه در مسیر هپکو، ماشین سازی، کنتورسازی و کشت و صنعت مغان!
«زخم خصوصی‌سازی ۱۰» | بررسی واگذاری‌ها؛
کارخانه‌های مختلفی طی سال‌های اخیر پس از خلع ید مالک آن و با وجود اینکه انتظار می‌رفت، وضعیت بهتری پیدا کنند، سرنوشت مبهم و بعضاً تلخی پیدا کردند و باید دید آیا شرکت تازه خلع ید شده هفت تپه نیز این فرآیند را طی می‌کند؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار