رشته فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ایجاد می‌شود
از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲:
رشته فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰، در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ایجاد می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار