آزمایشگاه خاک، آب و گیاه در دانشگاه تربت حیدریه افتتاح شد
آزمایشگاه خاک، آب و گیاه در پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه به بودجه یک میلیارد تومانی افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار