بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش محصولات حوزه نانو / ۹۰۰ محصول تایید شده در این حوزه داریم
کبگانیان در جمع خبرنگاران:
دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: فروش محصولات نانو در سال جای به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار