امام حسن (ع) چگونه دلایل صلح خود با معاویه را برای مردم تبیین کردند؟
امام حسن (ع) در دو مرحله جهاد تبیین خود درباره دلایل صلح با معاویه را انجام دادند؛ یکی پیش عوام و دیگری نزد خواص.
ارسال نظرات
آخرین اخبار