استانداردسازی و تجهیز خوابگاه‌ها از اولویت‌های سازمان امور دانشجویان است
رئیس سازمان امور دانشجویان در اصفهان:
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان گفت: استانداردسازی و تجهیز خوابگاه‌ها از اولویت‌های سازمان امور دانشجویان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار