۳۰ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص یافت
از مصوبات سفر رئیسی به خراسان رضوی؛
۳۰ میلیارد تومان اعتبار از مصوبات سفر استانی رئیس جمهور به خراسان رضوی، به دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار