نیاز امروز شهر موضوعات فرهنگی و اجتماعی است
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران پرداختن به موضوعات فرهنگی و اجتماعی را نیاز امروز شهر دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار