نظام تندرستی تاجیکستان آماده هرگونه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است
وزیر تندرستی تاجیکستان:
وزیر تندرستی تاجیکستان گفت: نظام تندرستی و اجتماعی تاجیکستان آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با کشور ایران، به ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار