توضیحات رئیس دانشگاه یاسوج در خصوص شایعه اخراج دانشجویان
رئیس دانشگاه یاسوج در خصوص شایعه اخراج دانشجویان این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار