دفاع سربسته اصلاح‌طلبان از اشرار تروریست و آدم‌کش
اشرافیت غربگرا که تا آخرین روز‌ها پای حمایت از اشرار اغتشاشگر ایستاده بود و به شرارت تشجیع می‌کرد، اکنون که نقشه آشوب به شکست انجامید، ادبیات خود را عوض کرده و خواستار آزادی کامل همه بازداشتی‌ها شده‌اند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار