نیروگاه با چه اجازه‌ای از مازوت به عنوان سوخت اصلی استفاده می‌کند؟
رئیس شورای شهر اصفهان:
رئیس شورای شهر اصفهان گفت: نیروگاه با چه اجازه‌ای از مازوت به‌عنوان سوخت اصلی استفاده می‌کند، این موضوع آلودگی را تشدید کرده و هزینه آن را مردم اصفهان پرداخت می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار