شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ۲۲گانه تهران
منطقه یک تهران در آذر با متوسط وزنی قیمت ۱۰۷۱۱۴۴ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۵۶۳۹۲ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲گانه این شهر به خود اختصاص داده اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار