معرفی ۵۰۰ دانشجو و گروه دانشجویی فداکار طی یازده دوره برگزاری تندیس فداکاری
رحیمیان خبر داد
دبیر دوازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران از معرفی و تقدیر حدود ۵۰۰ دانشجو و گروه دانشجویی فداکار طی یازده دوره برگزاری تندیس فداکاری خبر داد .
ارسال نظرات
آخرین اخبار