مینایی‌‎: اولین کنگره بین‌‎المللی زنان تأثیرگذار فرصتی برای معرفی بدون نقاب ایران و زنان ایرانی/ هدف اصلی این کنگره بیان واقعی چهره و موقعیت زنان بود
استاد دانشگاه حاضر در کنگره زنان تأثیرگذار در گفتگو با دانشجو؛
مرضیه مینایی استاد دانشگاه و از افراد حاضر در اولین کنگره بین المللی زنان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با تأکید بر اینکه باید مسیر برگزاری چنین کنگره هایی را ادامه داد گفت: می‌‎توانیم با این ارتباطات هویت زن ایرانی را بیشتر به جهان نشان دهیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار