سکوت کر کننده مدعیان حقوق بشر در برابر هتک حرمت قرآن کریم
غریب آبادی مطرح کرد
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: سکوت کر کننده مدعیان حقوق بشر در برابر هتک حرمت قرآن کریم، مصداق آشکار نفرت پراکنی و گسترش خشونت علیه مسلمانان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار