رئیسی: راه افتادن کار با «تماس تلفنی» یعنی وجود فساد در دستگاه / در خودرو و بانک باید ثابت کرد دولت تعهد خود را نقض نمی‌کند
در همایش مدیران سراسر کشور
رئیس جمهور گفت: اگر نقدینگی کنترل نشود و نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید و کار مولد هدایت نشود، کاری خطرناک است که به هر جا بخورد مانند سیل بنیان‌کن خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار