اقدامات صندوق اعتباری هنر درباره بیمه تکمیلی هنرمندان
با ارائه یگ گزارش مالی صورت گرفت؛
در اجرای قرار داد سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر تاکنون به بیش از ۱۰۶ هزار پرونده رسیدگی و خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار