بی‌حجابی و تشویق و ترویج بی‌حجابی
اهالی رسانه بین بی‌حجابی و تشویق عملی دیگران به برداشتن حجاب تفاوت قائل شوند تا افراد به اشتباه این که تشویق دیگران به بی‌حجابی مجازات سبکی دارد مرتکب این جرم مجازات سنگین حبس دارند، نشوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار