ارمنستان: گفتگو با جمهوری آذربایجان در رابطه با ساخت کریدورخط قرمز ماست
ارمنستان هرگونه گفتگو با جمهوری آذربایجان جهت ساخت کریدور فراسرزمینی را رد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار