کوتاه شدن دست مدارس غیرانتفاعی متخلف از جیب مردم
تشکیل ۱۰ پرونده تخلف برای مدارس غیرانتفاعی مشهور و معروف که بدون ضابطه شهریه دریافت کرده اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار