کنعانی: جمهوری آذربایجان همان سیاست رژیم صهیونیستی را در پیش گرفته است
ناصر کنعانی ضمن هشدار به جمهوری آذربایجان گفت: تداوم سیاست همسایگی سرلوحه کار ماست البته در چارچوب احترام متقابل و رعایت آداب همسایگی.
ارسال نظرات
آخرین اخبار