تشکیل شورای ملی تأمین مالی
نمایندگان در این جلسه به منظور توسعه و ترویج الگو‌های تامین مالی، هم افزایی نهاد‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی «با تشکیل شورای ملی تأمین مالی» موافقت کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار