لزوم افزایش سرانه آموزشی در حاشیه شهر زاهدان
فرماندار زاهدان مطرح کرد
فرماندار زاهدان با اشاره به وضعیت بازماندگان از تحصیل گفت: تمام ظرفیت ها را در جهت افزایش سرانه آموزشی در حاشیه شهر به کار خواهیم گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار