محقق شدن ۳۴ درصد بودجه مصوب شهرداری شهرکرد
شهردار شهرکرد:
شهردار شهرکرد گفت: در بودجه اصلاحی بودجه شهرداری به ۹۳۲ میلیارد تومان رسیده که میزان درصد وصولی بودجه تاکنون نسبت به بودجه مصوب ۳۴ درصد و نسبت به بودجه اصلاحی ۳۲ درصد بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار