اعتراض تشکل‌های دانشجویی استان اصفهان به طرح انتقال آب بن بروجن
تشکل‌های دانشجویی دانشجویی استان اصفهان در اعتراض به طرح انتقال آب حوضه زاینده رود به حوضه کارون بیانیه صادر کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار