ناوگروه رزمی نیروی دریایی ارتش پس از ۹۱ روز به کشور بازگشت
ناوگروه رزمی ۹۴ نداجا به سر فرماندهی ناوشکن البرز پس از ۹۱ روز مأموریت و سپری کردن بیش از ۱۲ هزار کیلومتر دریانوردی در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش پهلوگرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار