تجربه دینی می‌تواند در اثر مستی مشروبات الکلی هم باشد!/ وحی نزول الفاظ و معانی از جانب پروردگار است
تاملی بر مبانی فکری غرب - 21؛
فهم مسیحیت از وحی،‌ چیزی فراتر از خطورات درونی و الهام‌گیری و مکاشفه نیست؛ به گفته «جیمز»، تجربه دینی،‌ احساسی است که در عالم تنهایی رخ می‌دهد.
ارسال نظرات