تمایل به داشتن وجوه جنس مخالف، عاملی برای پذیرش نقش‌های مردانه
بایدها و نبایدهای اشتغال زنان-1؛
اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار شده اﺳﺖ؛ به واسطه همین اهمیت هم هست که این روند، از دریچه علوم مختلف مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفته است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار