معاون جدید دانشجویی دانشگاه تهران معارفه شد
با حضور نیلی احمدآبادی؛
با حضور رئیس دانشگاه تهران، مراسم تودیع و معارفه معاون دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار