یکی از معترضان گفت: «ما هیچکدام از نامزدها را دوست نداریم. من در نهایت تاسف به بایدن رای دادم اما  انتخاب ترامپ برای چهار سال بعد حماقت دیگری است.»