آقای مولوی عبدالحمید در اقدامات خود تجدیدنظر کنید!
استاد دانشگاه تربیت مدرس:
استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مولوی عبدالحمید خواستار تجدید نظر وی در اقدامات تفرقه‌افکنانه شد!
ارسال نظرات
آخرین اخبار