شمالی: مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت خط قرمز دولت سیزدهم باشد
در سلسله همایش‌های دولت نابلد‌ها؛
کارشناس حوزه سلامت گفت: تعارض منافع یک بیماری مزمن در حوزه سلامت کشورمان است با این ئجود مقابله با این پدیده باید خط قرمز دولت بعدی باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار