نخستین انتصاب و نخستین سیاست رئیسی چه باید باشد؟
نخستین اقدام دولت، اجرای سیاستِ حمایتی مؤثر از مستضعفان است. روشن است که وقتی از این وضعیت غیرقابل قبول نجات پیدا میکنیم که درد‌ها را با علم و دانش و با تکیه بر ارزش‌ها و اقتضائات کشور بشناسیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار