برنامه‌های جدی وزیر پیشنهادی بهداشت در فساد ستیری و رفع تعارض منافع /عزم عین اللهی برای تقویت و گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی راسخ است
نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس تاکید کرد
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس، گفت: وزیر پیشنهادی بهداشت برای فساد ستیری و رفع تعارض منافع برنامه‌های جدی دارد و عزم او برای تقویت و گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی راسخ است
ارسال نظرات
آخرین اخبار