ترجمه بوسنیایی «رستم و سهراب» منتشر شد
با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی؛
همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی با یک ناشر بومی منجر به انتشار ترجمه بوسنیایی کتاب «رستم و سهراب» از شاهنامه فردوسی در ۱۲۱۴ بیت شعر و در قالب مثنوی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار