جهادگران دانشگاه علوم پزشکی بجنورد به اهالی «پیربز» خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه دادند
به همت بسیج دانشجویی؛
جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد اردوی جهادی پزشکی و آموزشی در روستای پیربز بجنورد برگزار کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار