روز جهانی کودک فرصتی برای توجه بزرگترها به اهمیت دوران کودکی است
بیانیه روز جهانی کودک:
همزمان با آغاز هفته ملی کودک بیانیه روز جهانی کودک از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خطاب به کودکان دنیا منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار