وقتی صدای زنان دردمند در اعتراضات گم می‌شود / شلوغی‌ها و بسته شدن دست کنشگران حوزه زنان
استفاده ابزاری از زنان برای پیشبرد اهداف سیاسی، منش و رسم عده ای hست. چه در داخل که برای رای آوری در انتخابات یک دفعه دلشان برای آزادی نداشتن دختران ایران می‌سوزد؛ چه عده‌ای از خارج خوب می‌دانند برای اینکه نقشه هایشان را عملی کنند می‌توانند از مسئله‌ای مثل آزادی زنان شروع کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار