ماه‌نوردی که نقش گرافن در سفر‌های اکتشافی ماه را بررسی می‌کند
ماه‌نورد جدیدی که توسط یک کنسرسیوم چند ملیتی به ماه فرستاده خواهد شد، قرار است درباره نقش گرافن در سفر‌های فضایی و اکتشافی به ویژه در سطح ماه، اطلاعات جالب توجهی جمع‌آوری کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار