بسیاری از امتیازات غرب به کشور‌های منطقه به دلیل پیشرفت ایران است
بهادری‌ جهرمی:
سخنگوی دولت گفت: بسیاری از امتیازاتی که از جانب قدرت‌های غربی به خیلی از کشور‌های رقیب ما در منطقه داده شده، به دلیل دستاورد‌های جمهوری اسلامی بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار