مراکز مطالعاتی غربی رویکرد کل‌نگر به ایران‌شناسی ندارند
استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا، مطرح کرد؛
استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا معتقد است که مراکز مطالعاتی زیادی وجود ندارند که رویکردی کل‌نگر به ایران شناسی داشته باشند و بسیاری از مطالعات در مورد ایران نیز اغلب نمایانگر دیدگاه تجدیدنظرطلبانه از تاریخ آن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار