معاون علمی و فناوری رییس جمهور از دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کرد
معاون علمی و فناوری با حضور در پژوهشکده فاوا دانشگاه صنعتی اصفهان از نزدیک در جریان پیشرفت طرح های استراتژیک این مرکز قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار