نوزادان متولد ۱۴۰۲، ۲ میلیون تومان سهام می‌گیرند
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ازای تولد هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون تومان سهام به نام فرزند اختصاص می‌یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار