شناسایی ۲۹۷ مداخله گر در امر درمان/تزریق بوتاکس کار آرایشگر نیست!
مدیرکل نظارت سازمان نظام پزشکی خبر داد؛
مدیرکل نظارت و ارزشیابی و اعتباربخشی سازمان نظام پزشکی، از شناسایی ۲۹۷ مداخله گر در امر درمان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار