بازگشت امید به مدار واحد‌های تولیدی خراسان جنوبی / سخت گیری بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش
گزارش/
اعتبارات قابل توجهی برای سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی خراسان جنوبی در سال گذشته اختصاص یافته، با این حال، تولیدکنندگان همچنان با سخت گیری‌های بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مواجهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار