دسترسی به شاخص های مطلوب فضاو تجهیزات آموزشی و پرورشی در طول دولت سیزدهم / مولد سازی در گام ارزش افزایی و قیمت گذاری
حمیدرضا خان محمدی پس از بازدید شهرستان خوی از پروژه های آموزشی و پرورشی شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار