راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران در قلب شهر تهران
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خبرداد
ناحیه نوآوری دانشگاه تهران با راهبری و مدیریت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی و فعالیت خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار