درخشش نام دانشگاه بیرجند در میان یک درصد مؤسسات پر استناد برتر دنیا (ESI) در حوزه مهندسی
دانشگاه بیرجند در میان ۱۱۵ دانشگاه و موسسه پژوهشی کشور در میان یک درصد موسسات پراستناد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار