ضرورت جلوگیری از تحریف امام خمینی (ره) با جهاد تبیین 
امام جمعه کرج مطرح کرد
امام جمعه کرج گفت:  ما با جهاد تبیین نباید اجازه بدیم که سخنان و مواضع امام خمینی (ره) تحریف شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار